Salgs- og leveringsbetingelser

AUTOMATIC SYD A/S’s almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse:
Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt, leverer sælger på nedennævnte vilkår.

2. Sælgers tilbud:
Tilbud fra sælger, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køberen ikke er sælgeren i hænde inden 60 arbejdsdage fra tilbuddets dato. Alle priser er i danske kroner og excl. moms. Der tages forbehold for ændring af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer i materialepriser, priser for underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art, eller forøges sælgers omkostninger på anden måde, forårsaget af købers forhold, tages der forbehold for regulering af den ved aftalen fastsatte pris. Almindelige kendte/lovgivningsmæssige miljøomkostninger/-afgifter påføres fakturaens samlede beløb, og er ikke indeholdt i den tilbudte pris. Emballering sker for købers regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

3. Levering:
Alle varer leveres ab fabrik (EXW, Incoterms 2020). Fragt og forsendelse fra sælgers sted sker for købers regning og risiko. Dette gælder uanset sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

4. Sælgers ydelse:
Sælgers ydelse omfatter kun de i tilbuddet specificerede dele og varer. Alle tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives eller kopieres uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.

5. Ejendomsforbehold:
Det leverede materiel forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret. Køber har pligt til at holde det leverede forsikret indtil ejendomsretten er overgået til køber.

6. Betalingsbetingelser:
Fakturabeløb betales senest netto 8 dage efter fakturadato. Dog skal fakturabeløbet betales senest samtidig med, at det leverede materiel rent fysisk anbringes hos materiellets endelige aftager eller i øvrigt overgives i dennes varetægt. Ved forsinkelse med betalingen helt eller delvist tillægges der renter med 2 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Forsinket betaling udgør i øvrigt en sådan væsentlig misligholdelse, at sælger er berettiget til at ophæve aftalen om levering og fremsætte krav om erstatning for det tab, sælger lider. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Levering på kredit forudsætter at køber fuldt ud kan kreditforsikres hos sælgers forsikringsselskab eller at køber inden projektstart stiller tilsvarende sikkerhed.

7. Leveringstid:
Leveringstiden fastsættes efter aftale. Såfremt intet er fastsat om leveringstiden, tilkommer det sælger at fastsætte denne. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Undlader køberen, efter at leveringstiden er indtruffet at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er sælger berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for køberens regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er sælger berettiget til at sælge dette bedst muligt til anden side og fremsætte sit restkrav i henhold til aftalen over for køberen.

8. Mangler og reklamation:
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte herefter blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Arbejdsløn og eventuel kørsel i forbindelse hermed debiteres kunden. Sælger hæfter således kun for materialeomkostninger. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

9. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

10. Returnering:
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handelen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

11. Ansvar for skader forvoldt af materiellet (produktansvar):
Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til punkt 15.

12. Software – programlicens:
Indgåelse af aftaler om software programlicens giver alene køberen ret til at anvende programmerne som anført i en særskilt licensaftale. Denne ret kan ikke overdrages til andre, og køberen har ikke ret til at kopiere programmerne til andre.

13. Transport af rettigheder og pligter:
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

14. Lovvalg:
I øvrigt gælder for sælgers leverancer dansk ret i almindelighed og købeloven med de til enhver tid gældende seneste ændringer i særdeleshed.

15. Tvistigheder:
Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres enten ved voldgift eller ved de almindelige domstole efter sælgers valg. Når sagen skal afgøres ved voldgift gåes frem som anført i lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift med seneste ændringer. Såfremt sælger bestemmer, at en tvist skal afgøres ved de almindelige domstole, gælder som værneting sælgers hjemting, det vil sige Retten i Sønderborg.

16. Kontraktsprog:
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser forefindes tillige i tyske og engelske oversættelser. I tilfælde af tvistigheder vedrørende forståelsen af de indgåede aftaler, herunder nærværende salgs- og leveringsbetingelser vil det være den dansksprogede udgave, som skal danne grundlag for tvistighedens afgørelse.

April 2016

Vi står klar til at hjælpe dig

Står du mangler sparring til et projekt, har du en udfordring med en nuværende eller en ny applikation eller vil du “blot” bestille en eltavle, så finder du her en liste over kontaktpersoner, som står klar til at hjælpe dig.

Søren Juul Automatic Syd

Søren Juul

Salgschef Mobil: +45 40 17 15 05 | Mail sjn@automatic-syd.dk

Hans Chr. Petersen

Salg Mobil: +45 20 49 73 82 | Mail: hcp@automatic-syd.dk
Peter Agerbæk, Automatic Syd

Peter Agerbæk

Salg Mobil: +45 61 20 36 19 | Mail: pag@automatic-syd.dk
Rene Blank, Automatic syd

René Blank

Afdelingsleder – Service Mobil: +45 61 61 22 40 | Mail rnb@automatic-syd.dk
AUTOMATIC SYD

AUTOMATIC SYD A/S

Grundtvigs Allé 165-169
DK-6400 Sønderborg

Mail: as@automatic-syd.dk
Tel: +45 74 44 91 91